Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Platná kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace

Hevlín 225,   671 69   telefon: 515 274 202     IČO: 75023415   e-mail: zs.hevlin@orgman.cz

web: zshevlin.cz

 

VNITŘNÍ  SMĚRNICE

Č.j. 16/2018/Om

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE V HEVLÍNĚ

Vydala: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace

Schválila: ředitelka školy Mgr. Josefa Omelková

Účinnost od: 16. února 2018 

Zrušena: Kritéria pro přijímání 21/2017/Ka ze dne 20. března 2017 

Podle zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který zavádí zásadní změny v přijímání dětí do mateřské školy od 1. ledna 2017, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

KRITÉRIA:

 1. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku s trvalým pobytem v Hevlíně, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. 
  V případě, že již dítě (pro které je od 1. 9. 2017 předškolní vzdělávání povinné) do mateřské školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole,  pokud zákonný zástupce nezvolí jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
   
 2. Dále se přednostně přijímají děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku
  (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2018 a které mají trvalý pobyt v Hevlíně.
   
 3. Následně rozhoduje:
 • trvalé bydliště v Hevlíně,
 • přihlášení k celodenní docházce
 • vyšší věk dítěte v pořadí od nejstaršího po nejmladší,
 • závažnost sociální situace, sociální potřebnost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

 

V Hevlíně dne: 16.února 2018                   Mgr. Josefa Omelková, ředitelka školy