Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Školská rada ze dne 8. 10. 2019

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Hevlín, příspěvkové organizaci

Zápis z jednání školské rady
Ze dne: 8. října 2019

Přítomni: členové -  K.Blahutová,  J. Blahut, S. Čermáková, R. Szajko,  K. Chmel
                                O. Třešňák - omluven

 

Host:  Mgr. Josefa Omelková – ředitelka školy
Ověření zápisu: S. Čermáková
Zapisovatel: Mgr. Rostislav Szajko

PROGRAM:
1. Úvod

2. Doplnění člena školské rady za pedagogické pracovníky.

3. Povolení výjimek z počtu žáků v ZŠ a MŠ na školní rok 2019/2020

4. Hospodaření školy v roce 2018

5. Úplata v MŠ pro školní rok 2019/2020, bezúplatnost v ŠD 2019/2020

6. Inspekční zpráva

7. GDPR

8. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019

9. Projednání ročního plánu činnosti ZŠ Hevlín na školní rok 2019/2020

10. Zpráva o finanční kontrole z KúJmk Brno

11. Aktuální problematika školy

12. Diskuse
 

Zápis:

Ad2/

Novým členem školské rady za pedagogické pracovníky je Kamila Chmel.

Ad 3/

Členové školské rady byli seznámeni s povolením výjimek obecního zastupitelstva z počtu žáků ZŠ a MŠ pro školní rok 2019/2020.

Ad 4/

Ředitelka školy seznámila členy školské rady s hospodařením organizace za rok 2018.

Ad 5/

Školská rada bere na vědomí informaci o úplatě v MŠ na školní rok 2019/2020 ve výši 300,- Kč měsíčně. Dále bere na vědomí bezúplatnost na školní rok 2019/2020 ve školní družině.

Ad6 /
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s Inspekční zprávou.

Ad7 /

Členové školské rady byli seznámeni s problematikou GDPR v příspěvkové organizaci pro rok 2019.

Ad 8/

Členové školské rady projednali a následně schválili Výroční zprávu o činnosti ZŠ a MŠ Hevlín za školní rok 2018/2019.

Ad 9/

Ředitelka školy projednala se členy školské rady roční plán činnosti školy na rok 2019/2020.

ad10/

Ředitelka informovala členy školské rady o finanční kontrole z KúJmk Brno v naší organizaci.

Předsedkyně školské rady - K. Blahutová