Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávací aktivity realizované pro skupiny žáků jedné třídy nemohou splňovat v podmínkách naší mateřské školy daná nařízení MŠMT vydána 30. 4. 2020, a to:

 • Doporučuje se organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.
 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ. Jednotlivé skupiny  se zde musí intervalově střídat, v tom případě dezinfekce povrchů nebo předmětů musí být prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, hračky apod.).
 • Pro jednotlivé skupiny dětí musí být vytvořen oddělený prostor, a to nelze v případě jídelny či průchodu druhou třídou.
 • Do rizikové skupiny patří i část zaměstnanců školy, kteří osobně naplňují alespoň jeden bod rizikových faktorů nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žijí ve společné domácnosti.

Dle tohoto nařízení a projednání se zřizovatelem bude od 25. 5. 2020 otevřena pouze třída předškoláků, kteří se budou řídit danými Podmínkami provozu MŠ.

 

PODMÍNKY PROVOZU MŠ

Při příchodu dítěte do MŠ

 • Rodič odevzdá vyplněné a podepsané čestné prohlášení.
 • Bez vyplněného a podepsaného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.
 • Všichni rodiče dostanou při vstupu do třídy podepsat souhlas s podmínkami provozu mateřské školy v období do konce školního roku.
 • Dítě si převezme zaměstnanec MŠ po zazvonění u vchodových dveří.
 • Dítěti bude každý den změřena teplota.                                                                             
 • S příznaky virového nebo jiného onemocnění může být dítě odmítnuto.
 • Pokud bude dítě v průběhu dne vykazovat možné příznaky COVID-19 bude dodržován následující postup:

a) Dítě bude umístěno do samostatné místnosti, izolováno od ostatních dětí.

b) MŠ bude kontaktovat zákonné zástupce dítěte k okamžitému vyzvednutí dítěte.

c) Pro případ podezření na nákazu by dítě mělo mít k dispozici jednu roušku v uzavíratelném sáčku.

Pohyb rodičů před mateřskou školou 

 • V souladu s krizovými nebo mimořádnými doporučeními platí pro všechny osoby povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.
 • V prostorách MŠ, to znamená i v jejím venkovním areálu, není dovoleno se bezdůvodně zdržovat a je nutné dodržovat 2 metrový odstup.

Vzdělávání dětí v MŠ 

 • Bude v maximální možné míře přesunuto a organizováno na zahradě MŠ.                   
 • Z tohoto důvodu, apelujeme na rodiče, aby zajistili svým dětem dostatečné množství oblečení na pobyt venku.
 • Oblečení bude uloženo ve skříňce dítěte, zabalené v igelitovém sáčku.
 • Do mateřské školy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky.

Hygiena v MŠ 

 • Děti budou vedeny ke zvýšené hygieně.
 • Zaměstnanci MŠ budou dohlížet na správnou a dostatečnou hygienu dětí.

Mgr. Josefa Omelková, ředitelka školy