Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Pravidla hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“) podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků uvedená v platném Školním řádu Základní školy a Mateřské školy, Hevlín, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí (§ 1 odst. 2 Vyhlášky). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední: 

a) podklady pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020), 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Podklady pro hodnocení žáka získané v době distančního vzdělávání budou zohledňovat:

 · snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů; 

· samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky; 

· četbu související se zadanými úkoly; 

· portfolia prací žáků, případně jejich další podklady, které umožnily žákům samotným formulovat výsledky, kterých dosáhli (sebehodnocení žáka);

 · zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie. 

Některá specifika hodnocení 

Z Vyhlášky plyne, že uvádět na vysvědčení u povinných předmětů slovo „nehodnocen(a)“ lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení a žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí (včetně náhradního termínu pro hodnocení) hodnocen také slovem „nehodnocen(a)“, anebo se jedná o předmět vyučovaný pouze v druhém pololetí a nejsou absolutně žádné podklady pro hodnocení.

Žáka lze hodnotit stupněm nedostatečný pouze v případě, že žák byl z daného předmětu na konci prvního pololetí hodnocen stupněm nedostatečný, zároveň toto hodnocení vyplývá z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána a navíc žák neposkytl žádné podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku. 

Dále platí, že pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení (stanovené právním předpisem nebo na základě individuálního vzdělávacího plánu), není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto Vyhláškou dotčeno.