Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Otevřený dopis občanům Hevlína a rodičům žáků naší školy

Vážení spoluobčané,

Milí rodiče,

dovolte nám, abychom se touto cestou vyjádřili k situaci a k atmosféře, která panuje v posledních týdnech a měsících v naší obci a která se bezprostředně dotýká naší základní školy. Tato atmosféra celý náš pedagogický sbor rmoutí, a proto jsme se rozhodli, že k ní podáme společné stanovisko formou tohoto otevřeného dopisu.

V prvé řadě přijměte naše ujištění, že naším cílem je snaha poskytnout Vašim dětem nejen kvalitní vzdělání, ale i vhodné prostředí pro jejich morální a společenský vývoj, aby byly ve chvíli, kdy budou brány naší školy opouštět, připraveny na svoji další cestu životem a dokázaly se vypořádat s nástrahami, které na ně v choulostivém období jejich dospívání čekají. Záleží nám též na tom, aby děti z naší obce měly „svoji“ školu kousek od svých domovů a nemusely každý den dojíždět do škol v okolních obcích, kde by mohly být svými vrstevníky vnímány jako cizinci či někdo, kdo k nim nepatří. Z těchto všech důvodů pracuje každý z nás jednotlivě a všichni společně tak, jak nejlépe umíme a jak nám velí naše poslání pedagoga a učitele. Jsme jeden tým, jeden kolektiv a největší odměny se nám dostane, když vidíme, že hevlínské děti, které prošly našima pedagogickýma rukama, opouštějí školu spokojené a připravené na život. Naše úsilí směřujeme právě do nich, neboť jsme přesvědčeni, že jedině tak je to správné.

O to více jsme zneklidněni a frustrováni tím, co se o naší škole, a zejména o paní ředitelce, vykládá v poslední době po obci. Věřte nám prosím, že paní ředitelka je žena z našeho středu, za kterou plně stojíme a opětovně jí tímto vyjadřujeme plnou podporu. Před tím, než jako ředitelka přijme nějaké důležité rozhodnutí, činí tak zásadně poté, co jej s námi probere a vyslechne si naše názory. Tak tomu bylo i u nepopulárních kázeňských rozhodnutí, která byla paní ředitelka v minulém pololetí nucena přijmout. Vězte, že tato rozhodnutí učinila právě na popud některých z nás, a to až poté, co jsme celou záležitost pečlivě zvážili a prodiskutovali. Rozhodnutí o udělení kázeňských opatření tak lze vnímat jako rozhodnutí vzniklé po kolektivním konsenzu, ačkoliv je pod ním podepsána paní ředitelka. Tento konsenzus jsme učinili podle našeho nejlepšího uvážení, svědomí a s tím, že každý z našeho sboru své žáky dobře zná.

Pokud jde o aktivity některých našich spoluobčanů, kteří se záměrně snaží celou situaci vyhrotit, a to nejen u nás ve škole, a též i na zastupitelstvu obce, potom tyto aktivity nejen odsuzujeme, ale zároveň nad nimi vyslovujeme politování. V životě existují a vždy budou existovat situace, které mohou být pro jednu či více stran nepříjemné, a v důsledku nichž mohou některé osoby cítit křivdu. Tomuto bohužel nelze zabránit, neboť povahy každého z nás jsou různé a na stejné situace každý z nás může nahlížet odlišně. Nemůžeme však dopustit, aby lidé, kteří vnímají křivdu z minulosti, svým jednáním poškozovali naši školu a shazovali práci a úsilí, které vkládáme do Vašich dětí. Účelové články v bulvárních médiích a nevybíravé verbální útoky těchto několika málo jedinců nám kazí radost z práce a berou nám chuť i elán k tomu, abychom v činnosti na škole v naší obci pokračovali. Jsme totiž také jenom lidé, a jako každý člověk máme svoji mez, za kterou již nelze ustoupit. Apelujeme tedy na Vás, naše vážené spoluobčany, abyste se vcítili do naší role a je-li to ve Vašich silách, abyste se každý podle svých možností pokusil vyhrocenou atmosféru posledních týdnů zklidnit a situaci stabilizovat. Vážně totiž hrozí, že v případě neutuchajících ataků na naši školu, její vedení a celý náš sbor, budeme nuceni podle hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho“ svoji činnost na škole opustit a Vaše děti svěřit do rukou jiných.

Věříme, že naše vysvětlení je pochopitelné a těšíme se na svoji práci i v dalším školním roce, v němž budeme pokračovat v péči, kterou jsme dosud věnovali nejen naší škole, ale především Vašim dětem.

Přejeme Vám poklidný a ničím nerušený zbytek prázdnin.

Josefa Omelková, ředitelka

a celý pedagogický sbor Základní školy Hevlín