Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Akce ZŠ

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v níže přiloženém plakátku naleznete informace k zahájení nového školního roku 2020/2021.

plakátek

Pravidla hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“) podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků uvedená v platném Školním řádu Základní školy a Mateřské školy, Hevlín, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí (§ 1 odst. 2 Vyhlášky). 

Číst celé »

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na pátek 26.června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Žáci se dostaví dle stávajícího rozpisu na školní dvůr, kde budou vyzvednuti pedagogickými pracovníky.

Pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními :

  • dodržení odstupů 1,5 až 2 metry
  • povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy
  • vysvědčení bude žákům vydáno v tělocvičně za dodržení daných opatření

 

         1. stupeň                                                          2. stupeň

1. ročník         8.00 hod                                       6 . ročník        9.15 hod

2. ročník         8.15  hod                                      7. ročník         9.30  hod

3. ročník         8.30 hod                                       8. ročník         9.45 hod

4. ročník         8.45 hod                                       9. ročník         10.00 hod

5. ročník         9.00 hod

Poděkování

V minulých dnech se naše paní učitelka Mgr. Nikola Matoušková rozhodla se svými třeťáčky podpořit výzvu senioCentra v Šanově a tamním klientům společně poslali obrázky a dopisy o tom, jak tráví karanténu oni. Celé znění poděkování naleznete zde. I my mnohokrát paní učitelce a dětem děkujeme, že v náročných chvílích pomohli našim seniorům překonat mimořádná opatření.

Informace k zájezdu do Francie

Vážení rodiče žáků,  kteří byli přihlášeni v letošním školním roce na zájezd do Francie.

Na základě jednání s cestovní kanceláří bylo rozhodnuto, že zaplacené zálohy budou vráceny bez stornopoplatků, tj. v plné výši. Vzhledem k tomu, že vracení financí má určité administrativní postupy, trval tento proces delší dobu. Nicméně jsme již tuto částku obdrželi.

K vrácení peněz dojde na základě Žádosti o vrácení zálohy (přiloženo zde) osobně paní učitelkou Kamilou Chmel zákonnému zástupci žáka ve dnech:

4., 6., 11. a 13. 5. 2020 od 900 hod do 1200 ve škole.

Žádost lze vyplnit i ve škole.

Distanční výuka

Vážení rodiče, znovu upozorňujeme, že pro úspěšné absolvování dostanční výuky je potřeba poslat třídním učitelům aktuální a fungující emailové adresy, přes které spolu budete komunikovat (jmenný seznam učitelů a jejich emailových adres, kam lze emaily zasílat, najdete zde). Děkujeme za spolupráci.


Kalibro připravilo dotazníky ohledně distanční výuky pro rodiče žáků. Dotazník má přispět ke kvalitnějšímu vzorku názorů a postojů, které šetření shromažďuje v rámci celé České republiky. Dotazník najdete zde.


BESIP připravil, ve spolupráci Týmem silniční bezpečnosti, Asociací Záchranný kruh a společností Bezpečné cesty, interaktivní webovou aplikaci pro všechny žáky základních škol, kteří se v současné době vzdělávají z domova. Díky této výukové aplikaci si mohou děti hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě. BESIP operativně zareagoval na stávající situaci a inicioval spuštění nové vzdělávací aplikace, protože v současnosti neprobíhá ani školní výuka, ani praktický výcvik žáků na dopravních hřištích. Zrušena musela být také populární „Dopravní soutěž mladých cyklistů“.

Nová aplikace nabízí žákům výběr celkem z osmi tematických okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek. Má podobu online testů a mohou ji využít žáci prvního i druhého stupně. Do databáze jsou zahrnuty jak jednodušší otázky, tak i ty složitější, které prověří skutečné znalosti starších žáků. Testy naleznete zde.

Přijímací řízení na SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení v letošním školním roce

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %;

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Zápisy do první třídy ZŠ

MŠMT vydalo dne 18.03.2020 Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Více na níže uvedeném odkazu, popř. v příloze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Informace jsou spolu s předešlými dokumenty k dispozici na adrese: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020.

MŠ bude od pondělí zavřená

V souvislosti s probíhajícími opatřeními oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude uzavřena mateřská škola. Zároveň bude provoz školní jídelny pouze pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Žáci si odnesou ručníky a tělesnou výchovu. O ukončení zákazu budou informováni místním rozhlasem.

Školní jídelna

Žákům byla strava automaticky odhlášena, nahlášena bude automaticky při ukončení mimořádného opatření. Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky, zaměstnance a MŠ.

Zápisové lístky pro žáky 9. ročníku

Zápisové lístky lze vyzvednout dne 18. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 v budově školy u výchovné poradkyně paní Mgr. Daniely Zikové oproti podpisu (NUTNÉ osobní převzetí rodičem!!!).

Zjistili jsme, že jehličnany jsou stále zelené…

Dne 27. 2. 2020 jsme se vydaly s dětmi z 1. stupně na kontrolu jehličnatých stromů, zda jsou po celý rok zelené. A nemuseli jsme chodit daleko, jelikož se kolem naší školy vyskytuje hned několik druhů těchto stromů. Schválně, kolik jehličnatých stromů znáte vy? Poznáte je s přehledem?

Číst celé »

Projektová výuka - tropické ovoce

Dne 11.2.2020 jsme se žáky spojené šesté a sedmé třídy společně ochutnávali ovoce z bedýnky projektu Ovoce do škol. V bedýnce převládalo ovoce, a v některých případech i velmi zajímavé. 

Číst celé »

Tonda Obal na cestách

Žáci celé naší školy se dne 5.2.2020 zúčastnili programu „Tonda Obal na cestách“ od společnosti EKO-KOM, a.s.. Na malé prvňáčky a druháčky čekal hravý program o třídění odpadu, zatímco starší žáci se dozvěděli podrobnosti o třídění odpadu i možnostech jeho likvidace. 

Číst celé »

Lyžařský výcvikový kurz 2020

Ve dnech 10. 2. – 15. 2. 2020 odjely naše sněženky a naši machři na lyžařský  výcvikový kurz do Janoušova u Šumperka. Ubytování v hotelu Horizont nemělo jedinou chybu.  Místo sněhové nadílky nás čekala na místě bouře Sabina. Hned první odpoledne jsme se vydali na pořádnou procházku, abychom zmapovali okolí. 

Číst celé »

Krmíme zvířata

Dne 29. 01. 2020 se žáci 1. a 3. ročníku vydali na bojovou akci. I přes nepříznivé počasí se našim vojákům velice dařilo při zakopávání pokladů a následném řešení úkolů. Namíchané elitní jednotky v plném nasazení a s notnou dávkou adrenalinu splnily všechny dané cíle.

Číst celé »