Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Informace

Přihlášky pro děti ke školnímu stravování

Přihlášky ke školnímu stravování pro děti základní a mateřské školy na školní rok 2020/2021 je možné vyplnit u vedoucí školní jídelny, paní Ireny Kozůbkové, nejpozději do 21.8.2020. Po vyplnění přihlášky dostanou rodiče informace k platbám.

Bližší informace u paní Kozůbkové na tel.: 515 274 268, e-mail:  sjhevlin@seznam.cz

Pravidla pro zpřístupnění venkovního hřiště pro veřejnost

Od pondělí 25. 5. 2020 bude umožněn přístup veřejnosti pouze na venkovní hřiště ZŠ za těchto podmínek:

 • přístupné budou pouze venkovní prostory, do vnitřních prostor školy (šatny, toalety, sprchy, nářaďovna, tělocvična apod.) nebude umožněn přístup z bezpečnostních a hygienických důvodů;
 • osoby, které budou venkovní hřiště využívat, budou mít vlastní vybavení, nelze zapůjčovat školní vybavení a tréninkové pomůcky;
 • po ukončení činnosti na venkovním hřišti je nutné všechny plochy desinfikovat (místa k sezení, místa, kterých se návštěvníci dotýkali);
 • v areálu školního hřiště platí všeobecné podmínky, které platí dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR pro sportoviště:
  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Upozornění

Žádáme rodiče žáků, aby napsali email třídním učitelkám svých dětí (kontakty zde), kvůli aktualizaci emailových kontaktů zákonných zástupců.

Kontakt

Po dobu trvání mimořádných opatření a po dobu uzavření školy můžete školu kontaktovat na mailových adresách nebo na telefonním čísle 606 084 710 v pracovní dny v době od 10:00 do 12:00. Děkujeme za pochopení.

MŠ bude od pondělí zavřená

V souvislosti s probíhajícími opatřeními oznamujeme, že od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání bude uzavřena mateřská škola. Zároveň bude provoz školní jídelny pouze pro zaměstnance školy a cizí strávníky. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.

Žáci si odnesou ručníky a tělesnou výchovu. O ukončení zákazu budou informováni místním rozhlasem.

Školní jídelna

Žákům byla strava automaticky odhlášena, nahlášena bude automaticky při ukončení mimořádného opatření. Školní jídelna bude v provozu pouze pro cizí strávníky, zaměstnance a MŠ.

Zápisové lístky pro žáky 9. ročníku

Zápisové lístky lze vyzvednout dne 18. 3. 2020 v době od 8:00 do 12:00 v budově školy u výchovné poradkyně paní Mgr. Daniely Zikové oproti podpisu (NUTNÉ osobní převzetí rodičem!!!).

Opatření proti vši

Veš dětská je parazitický hmyz, který může žít pouze ve vlasech lidí bez rozdílu věku, nejčastěji se ale vyskytuje u dětí. K přenosu dochází těsným kontaktem s napadenými osobami-ať již mezi rodinnými příslušníky, nebo mezi dětmi ve škole.

Jedinou a bezpečnou prevencí proti vši dětské jsou časté a důkladné prohlídky vlasů dětí (lezoucí vši, bělavé hnidy). Spolehlivě je najdeme při vyčesávání hustým hřebenem. Vyčesané vši musíme usmrtit zmáčknutím nebo postříkáním odvšivovacím přípravkem. Často je používán DIFUSIL H92 nebo PARASIDOSE (šampon). Žádný přípravek ale neodstraní z vlasů hnidy, ty se musí vyčesat.

Číst celé »

Sběr papíru

Sběr papíru se bude konat v pátek / ve vyhlášeném termínu, který je vyvěšen pro žáky na nástěnce ve škole/ od 7:15 do 7:35 hodin v dílně školníka.