Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Poděkování

V minulých dnech se naše paní učitelka Mgr. Nikola Matoušková rozhodla se svými třeťáčky podpořit výzvu senioCentra v Šanově a tamním klientům společně poslali obrázky a dopisy o tom, jak tráví karanténu oni. Celé znění poděkování naleznete zde. I my mnohokrát paní učitelce a dětem děkujeme, že v náročných chvílích pomohli našim seniorům překonat mimořádná opatření.

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Číst celé »

Pravidla pro zpřístupnění venkovního hřiště pro veřejnost

Od pondělí 25. 5. 2020 bude umožněn přístup veřejnosti pouze na venkovní hřiště ZŠ za těchto podmínek:

 • přístupné budou pouze venkovní prostory, do vnitřních prostor školy (šatny, toalety, sprchy, nářaďovna, tělocvična apod.) nebude umožněn přístup z bezpečnostních a hygienických důvodů;
 • osoby, které budou venkovní hřiště využívat, budou mít vlastní vybavení, nelze zapůjčovat školní vybavení a tréninkové pomůcky;
 • po ukončení činnosti na venkovním hřišti je nutné všechny plochy desinfikovat (místa k sezení, místa, kterých se návštěvníci dotýkaly);
 • v areálu školního hřiště platí všeobecné podmínky, které platí dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR pro sportoviště:
  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Výuka žáků 1. stupně ZŠ

Základní škola nemá možnost zajistit vzdělávání dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity realizované pro skupiny žáků jedné třídy nemohou splňovat v podmínkách naší školy daná nařízení MŠMT vydána 30.4.2020, a to:

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).
 • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Do rizikové skupiny patří i část zaměstnanců školy, kteří osobně naplňují alespoň jeden bod rizikových faktorů nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žijí ve společné domácnosti.

V případě přítomnosti ve škole musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Proto je nutná úprava způsobu výkonu pracovních povinností, a to pouze distančním vzděláváním žáků.

 

Mgr. J. Omelková, ředitelka školy

Informace k zahájení výuky žáků 9. ročníku

Výuka se týká pouze žáků devátého ročníku konající jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Zahájena bude od pondělí 11. 5. v 7.55 a dále dle domluvy s pedagogem. Do středy 6. 5. 2020 je NUTNÉ doručit do školy podepsané čestné prohlášení, které naleznete zde.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 • Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 9. ročníků ve škole.
 • V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.
 • Do středy 6. 5. 2020 je NUTNÉ doručit do školy podepsané čestné prohlášení

Číst celé »

Informace o vrácení úplaty v MŠ

Vážení rodiče,

na základě Vnitřní směrnice pro mateřskou školu v části III. o Základní částce úplaty za předškolní vzdělávání:

„… V případě přerušení nebo omezení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se krátí úplata v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů v měsíci /částka se zaokrouhlí k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu/. …“

Vám bude ve vyúčtování v měsíci červenci 2020 (dle Směrnice ŠJ) částka vrácena, a to:

za měsíc březen 150,- Kč, následující uzavřené měsíce v plné výši 300,- Kč.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Kozůbkové.

Mgr. Josefa Omelková, ředitelka školy

Informace k zájezdu do Francie

Vážení rodiče žáků,  kteří byli přihlášeni v letošním školním roce na zájezd do Francie.

Na základě jednání s cestovní kanceláří bylo rozhodnuto, že zaplacené zálohy budou vráceny bez stornopoplatků, tj. v plné výši. Vzhledem k tomu, že vracení financí má určité administrativní postupy, trval tento proces delší dobu. Nicméně jsme již tuto částku obdrželi.

K vrácení peněz dojde na základě Žádosti o vrácení zálohy (přiloženo zde) osobně paní učitelkou Kamilou Chmel zákonnému zástupci žáka ve dnech:

4., 6., 11. a 13. 5. 2020 od 900 hod do 1200 ve škole.

Žádost lze vyplnit i ve škole.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

V přiloženém souboru naleznete rozhodnutí o přijeté dítěte k základnímu vzdělávání.

Rozhodnutí

Distanční výuka

Vážení rodiče, znovu upozorňujeme, že pro úspěšné absolvování dostanční výuky je potřeba poslat třídním učitelům aktuální a fungující emailové adresy, přes které spolu budete komunikovat (jmenný seznam učitelů a jejich emailových adres, kam lze emaily zasílat, najdete zde). Děkujeme za spolupráci.


Kalibro připravilo dotazníky ohledně distanční výuky pro rodiče žáků. Dotazník má přispět ke kvalitnějšímu vzorku názorů a postojů, které šetření shromažďuje v rámci celé České republiky. Dotazník najdete zde.


BESIP připravil, ve spolupráci Týmem silniční bezpečnosti, Asociací Záchranný kruh a společností Bezpečné cesty, interaktivní webovou aplikaci pro všechny žáky základních škol, kteří se v současné době vzdělávají z domova. Díky této výukové aplikaci si mohou děti hravou formou procvičovat svoje znalosti z oblasti bezpečného chování v silničním provozu, mohou se vžít do role chodce, cyklisty nebo třeba spolucestujícího v autě. BESIP operativně zareagoval na stávající situaci a inicioval spuštění nové vzdělávací aplikace, protože v současnosti neprobíhá ani školní výuka, ani praktický výcvik žáků na dopravních hřištích. Zrušena musela být také populární „Dopravní soutěž mladých cyklistů“.

Nová aplikace nabízí žákům výběr celkem z osmi tematických okruhů, které dohromady zahrnují více než 900 testových otázek. Má podobu online testů a mohou ji využít žáci prvního i druhého stupně. Do databáze jsou zahrnuty jak jednodušší otázky, tak i ty složitější, které prověří skutečné znalosti starších žáků. Testy naleznete zde.

Informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení k zápisu do MŠ!

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Aktuální informace k zápisům do 1. ročníku ZŠ jsou zde.

Přijímací řízení na SŠ

Aktuální informace k přijímacímu řízení v letošním školním roce

Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách.

Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu přijímací zkoušky nedostavil a svoji neúčast písemně omluvil nejpozději do 3 dnů řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b) výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,

c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,

d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %;

 

Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení.

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Upozornění

Žádáme rodiče žáků, aby napsali email třídním učitelkám svých dětí (kontakty zde), kvůli aktualizaci emailových kontaktů zákonných zástupců.

Zápisy do první třídy ZŠ

MŠMT vydalo dne 18.03.2020 Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021. Více na níže uvedeném odkazu, popř. v příloze: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021.

Informace jsou spolu s předešlými dokumenty k dispozici na adrese: http://www.jmskoly.cz/organizace/odbor-skolstvi-jmk/koronavirus-od-10032020.