Sdružujeme tato zařízení:

základní školu, mateřskou školu, školní družinu, školní jídelnu a výdejnu v mateřské škole.

Obec Hevlín se nachází na Znojemsku, je známá hraničním přechodem s Rakouskem. Jižní část obce lemuje řeka Dyje.

tel.: 515 274 202

Zahájení školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,

v níže přiloženém plakátku naleznete informace k zahájení nového školního roku 2020/2021.

plakátek

Otevřený dopis občanům Hevlína a rodičům žáků naší školy

Vážení spoluobčané,

Milí rodiče,

dovolte nám, abychom se touto cestou vyjádřili k situaci a k atmosféře, která panuje v posledních týdnech a měsících v naší obci a která se bezprostředně dotýká naší základní školy. Tato atmosféra celý náš pedagogický sbor rmoutí, a proto jsme se rozhodli, že k ní podáme společné stanovisko formou tohoto otevřeného dopisu.

Číst celé »

Pozvánka na plenární schůzi

Dne 22.7.2020 se koná v 17.00 hod plenární schůze ZŠ v prostorách tělocvičny. Program : zahájení školního roku 2020/2021, projednání aktuální situace. Zve pedagogický sbor.

Ředitelské volno

Z technických důvodů bude ve dnech 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno!

Přihlášky pro děti ke školnímu stravování

Přihlášky ke školnímu stravování pro děti základní a mateřské školy na školní rok 2020/2021 je možné vyplnit u vedoucí školní jídelny, paní Ireny Kozůbkové, nejpozději do 21.8.2020. Po vyplnění přihlášky dostanou rodiče informace k platbám.

Bližší informace u paní Kozůbkové na tel.: 515 274 268, e-mail:  sjhevlin@seznam.cz

Prázdninový provoz v mateřské škole

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy mateřské školy bude prázdninový provoz v MŠ pouze od 24.srpna do 31.srpna 2020.

Závazné přihlášky prosím písemně doručte do MŠ do 30. června 2020. Přihlášku naleznete ZDE.

Pravidla hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla pro hodnocení žáků Základní školy a Mateřské školy, Hevlín ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 jsou stanovena v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“) podle § 56, 71 a 112 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků uvedená v platném Školním řádu Základní školy a Mateřské školy, Hevlín, která jsou v rozporu s Vyhláškou nebo která neumožňují hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 podle Vyhlášky, se nepoužijí (§ 1 odst. 2 Vyhlášky). 

Číst celé »

Předávání vysvědčení za druhé pololetí

Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na pátek 26.června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí.

Žáci se dostaví dle stávajícího rozpisu na školní dvůr, kde budou vyzvednuti pedagogickými pracovníky.

Pravidla chování stanovená mimořádnými opatřeními :

 • dodržení odstupů 1,5 až 2 metry
 • povinnost zakrytí úst a nosu v budově školy
 • vysvědčení bude žákům vydáno v tělocvičně za dodržení daných opatření

 

         1. stupeň                                                          2. stupeň

1. ročník         8.00 hod                                       6 . ročník        9.15 hod

2. ročník         8.15  hod                                      7. ročník         9.30  hod

3. ročník         8.30 hod                                       8. ročník         9.45 hod

4. ročník         8.45 hod                                       9. ročník         10.00 hod

5. ročník         9.00 hod

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání naleznete zde

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 5. ročníku a žáků 2.stupně ve škole.

 • Žáci 5. ročníku nastupují v pondělí 1.6.2020 a žáci 2.stupně nastupují na konzultační hodiny v pondělí 8.6.2020.
 • V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.
 • Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

V den nástupu předloží žáci vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, ke stáhnutí zde.

Číst celé »

Poděkování

V minulých dnech se naše paní učitelka Mgr. Nikola Matoušková rozhodla se svými třeťáčky podpořit výzvu senioCentra v Šanově a tamním klientům společně poslali obrázky a dopisy o tom, jak tráví karanténu oni. Celé znění poděkování naleznete zde. I my mnohokrát paní učitelce a dětem děkujeme, že v náročných chvílích pomohli našim seniorům překonat mimořádná opatření.

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola a její provoz se řídí po znovuotevření nadále standardními pravidly podle právních předpisů, zejména podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Číst celé »

Pravidla pro zpřístupnění venkovního hřiště pro veřejnost

Od pondělí 25. 5. 2020 bude umožněn přístup veřejnosti pouze na venkovní hřiště ZŠ za těchto podmínek:

 • přístupné budou pouze venkovní prostory, do vnitřních prostor školy (šatny, toalety, sprchy, nářaďovna, tělocvična apod.) nebude umožněn přístup z bezpečnostních a hygienických důvodů;
 • osoby, které budou venkovní hřiště využívat, budou mít vlastní vybavení, nelze zapůjčovat školní vybavení a tréninkové pomůcky;
 • po ukončení činnosti na venkovním hřišti je nutné všechny plochy desinfikovat (místa k sezení, místa, kterých se návštěvníci dotýkali);
 • v areálu školního hřiště platí všeobecné podmínky, které platí dle pokynů Ministerstva zdravotnictví ČR pro sportoviště:
  • Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce.

Výuka žáků 1. stupně ZŠ

Základní škola nemá možnost zajistit vzdělávání dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity realizované pro skupiny žáků jedné třídy nemohou splňovat v podmínkách naší školy daná nařízení MŠMT vydána 30.4.2020, a to:

 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.
 • Doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).
 • Obsah a formu všech vzdělávacích a zájmových aktivit je nutno volit tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.
 • Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).
 • Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Do rizikové skupiny patří i část zaměstnanců školy, kteří osobně naplňují alespoň jeden bod rizikových faktorů nebo některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s nimi žijí ve společné domácnosti.

V případě přítomnosti ve škole musí věnovat zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Proto je nutná úprava způsobu výkonu pracovních povinností, a to pouze distančním vzděláváním žáků.

 

Mgr. J. Omelková, ředitelka školy

Informace o vrácení úplaty v MŠ

Vážení rodiče,

na základě Vnitřní směrnice pro mateřskou školu v části III. o Základní částce úplaty za předškolní vzdělávání:

„… V případě přerušení nebo omezení provozu MŠ po dobu delší než 5 vyučovacích dnů se krátí úplata v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů v měsíci /částka se zaokrouhlí k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu/. …“

Vám bude ve vyúčtování v měsíci červenci 2020 (dle Směrnice ŠJ) částka vrácena, a to:

za měsíc březen 150,- Kč, následující uzavřené měsíce v plné výši 300,- Kč.

Bližší informace u vedoucí školní jídelny paní Kozůbkové.

Mgr. Josefa Omelková, ředitelka školy